برچسب: برند

مدل برندسازی سازمانی (چشم انداز، تصویر ذهنی، فرهنگ)

نویسنده: راوین خسروی برای ساخت یک تجارت جهانی، تاکید بازاریابی بر تغییر از محصول برندها به برندسازی سازمانی است، به طوریکه در مطا ...

برند شخصی: چگونه یک برند شخصی معتبر بسازیم؟

Authentic Personal Branding (Hubert Rampersad) ترجمه از: آتنا مقدم هدف- هدف از این مقاله، ارائه‌ی یک مدل ارگانیک، کل‌نگر و ...

نقش اکوسیستم نوآوری در برندسازی

نویسنده: دکتر فرزاد مقدم در اقتصاد سنجی مدلهایی با خصوصیت autoregressive  به مدلهایی گفته می‌شود که فرض بر این دارند که واریانس ...