درباره برندسازان ایران

برندسازان، گنجینه مقالات و مطالب برندسازى است، البته با این رویکرد که مکانی برای تلاقى افکار برندسازان ایرانى قرار گیرد.
در برند سازان مفاهیم اولیه و تئوریهاى برندسازى، مدلهاى مختلف برند سازی، تجربیات برندسازان ایرانی در ساخت برندهاى ایرانى، آسیب شناسى ساخت برند در ایران، نقد استراتژیهاى برندسازى در ایران و جهان، معرفى کتابهاى مربوط به برندسازى و بررسى آنها، ایده ها و خلاقیتهاى برندسازى، همچنین انواع رویکردهاى برندسازى و سطوح آن در ایران مورد بررسی قرار میگیرد. الویت قرار گرفتن با مطالبى است که در زمینه تجربه برندسازى در ایران است.
همچنین در این حلقه صاحبان برند مى توانند از مشاوره هاى رایگان اعضا و نویسندگان مهمان استفاده کنند. شاید کمبودهایى که در بخش برندسازى داریم با این حرکت جمعى جبران شود. امید است این سایت روزى پایه هاى ایجاد انجمن تخصصى برندسازى ایران گردد.
به امید آن روز